Rekenkamercommissie

Wat doet de rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie is een instrument van de raad, dat erop gericht is de raad te ondersteunen in zijn controlerende taak. Het is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar het gemeentelijk beleid. De commissie toetst en evaluaeert op de onderdelen:

  • doelmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving
  • doeltreffendheid: verloopt de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiĆ«nt
  • rechtmatigheid: zijn de beoogde beleidsdoelen ook daadwerkelijk behaald


De commissie beslist zelfstandig over de te houden onderzoeken. Sinds 1 maart 2011 hebben de gemeenteraden van Leek, Marum en Zuidhorn een gezamenlijke rekenkamercommissie. Per 1 april 2016 heeft de gemeenteraad van Grootegast zich hier ook bij aangesloten.

Samenstelling
De rekenkamercommissie van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter.

  • de heer drs. A.A. Vlaardingerbroek te Lieveren (voorzitter)
  • de heer dr. ing. P.O. de Jong te Assen (lid)
  • mevrouw N. Brameijer te Nij Beets (lid)


Het secretariaat van de rekenkamercommissie wordt verzorgd door de griffie Zuidhorn in de persoon van mevrouw T. Meijer, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn.

Nevenactiviteiten
De leden van de rekenkamercommissie hebben naast hun rekenkamerfunctie ook andere nevenactiviteiten. In het overzicht nevenfuncties rekenkamercommissie (pdf) leest u welke activiteiten dit zijn.

Jaarverslagen


Uitgevoerde onderzoeken

Onderzoek maatschappelijke voorzieningen (pdf)
Onderzoek grondbeleid Leek (pdf)
Onderzoek grondbeleid Zuidhorn (pdf)
Onderzoek Westerwijs (pdf)
Onderzoek Novatec (pdf)
Onderzoek onderwijshuisvesting (pdf)
Onderzoek schulphulpverlening (pdf)
Onderzoek Verbonden partijen (pdf)
Onderzoek wegbeheer Zuidhorn (pdf)
Onderzoek gemeentelijke bestemmingsheffingen en retributies Westerkwartier gemeenten (pdf) + bijlage 3 (pdf) + bijlage 4 (pdf) + toelichting (pdf)
Onderzoek informatieveiligheid Sociaal Domein (pdf)
Opbrengsten rekenkameronderzoek in Westerkwartier (pdf)

Basisdocumenten rekenkamercommissie Westerkwartier

Meer informatie?
Hebt u vragen aan de rekenkamercommissie of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie, (0594) 50 87 07 / treameijergriffie@zuidhorn.nl.