Vergadering gemeenteraad (04-12-2018)

Vergadering 12 december 2018.

Woensdag 12 november 2018 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur. Vanwege verbouwing van de raadzaal vindt deze vergadering plaats in Zalencentrum Balk, De Gast 39 te Zuidhor n. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!
Tijdens de vergadering komen de volgende inhoudelijke onderwerpen aan de orde :

(voorbereidend) Besluitvormend
• Herziening bestemmingsplan Jellemaweg 46a (voormalige locatie Boerema)
• Aanpassen Welstandsnota *
• Herziening bestemmingsplan Buitengebied
• Visie onderwijshuisvesting *

Besluitvormend (hamerpunten)
• Nazorg door sociaal ombudsfunctionaris Zuidhorn *
• Belastingverordeningen 2019 *
• Controleprotocol *

*Inspreken mogelijk. Verzoek om dit voor de raadsvergadering door te geven aan de griffier: griffie@zuidhor n.nl of (0594) 50 87 81.
Het is in voorliggende vergadering niet mogelijk om in te spreken op de bestemmingsplannen. Hiervoor is op 3 december een inspraakavond gehouden voor mensen die een zienswijze hebben ingediend. Meer informatie kunt u vinden op www.zuidhorn.nl.