Vergadering Adviesraad Wmo (13-06-2018)

Dit item is verlopen op 19-06-2018.

Maandag 18 juni aanstaande.

Maandag 18 juni 2018 vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn om 9.30 uur
in het gemeentehuis van Zuidhorn. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? Dan kunt
u dit melden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via e-mail
wmo.zuidhorn@gmail.com of telefoonnummer (0594) 21 28 37.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van 16 april 2018
5. Gast:
- Wmo Consulent Alies van Weperen (10.00 uur)
6. Ingekomen/uitgaande stukken:
- Toezichthouder kwaliteit Wmo
- Koepel adviesraad: Inspiratie bijeenkomst rol en positie van adviesraden in
tijden van transformatie
- Lokale inclusie agenda
- Uitnodiging zorgbelang + participatieplan omgevingsvisie WK
- Privacy Protocol
- Buitengewone mensen
- Kosten Jeugdzorg 2017 Zuidhorn
7. Samenwerking adviesraden Sociaal Domein
8. Sociaal domein Westerkwartier:
- Terugkoppeling adviesgroep inkoop Wmo
9. Rondvraag
10. Sluiting