Uw gegevens in de BRP (19-06-2018)

Beperking verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

Elke gemeente houdt in de basisregistratie personen (BRP) de persoonsgegevens bij van haar inwoners. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en eventuele kinderen. Uw persoonsgegevens zijn belangrijk om te bepalen of u recht heeft op maatschappelijke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld huurtoeslag. Of om te bepalen welke verplichtingen u heeft zoals bijvoorbeeld het betalen van belastingen.

Automatische verstrekking van gegevens uit de BRP
Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Wélke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) aanvragen
In enkele gevallen is het echter wel mogelijk om geheimhouding van uw gegevens aan te vragen. Het gaat dan om informatie die wordt verstrekt aan:

  • Verplichte derden (zoals curatoren of advocaten ten behoeve van het opstellen van dagvaardingen). Indien u om geheimhouding heeft gevraagd dan zal de gemeente een afweging van belangen moeten maken tussen uw belang en het belang van de verstrekking. U wordt altijd eerst om uw zienswijze gevraagd.
  • Overige derden (instellingen zoals jeugdwelzijnswerk, ouderenzorg, cultuurorganisaties zoals genoemd in de verordening BRP). Als u geheimhouding wenst dan kunt u dit via onze website (www.zuidhorn.nl/geheimhouding) regelen of u kunt een formulier Verzoek om geheimhouding bij de gemeente indienen. Hiermee voorkomt u dat aan de voornoemde instellingen gegevens over u uit de basisregistratie worden verstrekt.

Staan uw gegevens correct in de BRP?
Het is van groot belang dat uw gegevens juist en actueel in de BRP staan geregistreerd. Twijfelt u daaraan? Neemt u dan contact op met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, publieksbalie@zuidhorn.nl.