Uit de gemeenteraad van 19 december 2016 (24-12-2016)

Een verslag van de raadsvergadering van maandag 19 december.

De raad heeft in voorbereidende zin gesproken over het herindelingsontwerp en het Plan van Aanpak. Het herindelingsontwerp vormt de formele basis voor de herindeling. Met de vaststelling van het ontwerp start de herindelingsprocedure die in de Wet Algemene regels herindeling (Arhi) is opgenomen. Na vaststelling van het Herindelingsontwerp wordt gebouwd aan een nieuwe gemeente en een nieuwe (bestuurlijke en ambtelijk) organisatie. Dat vraagt om een Plan van aanpak, waarin ingegaan wordt op rollen en verantwoordelijkheden, wat er op de gemeenten afkomt en welke planning daar aanhangt. Besluitvorming is gepland op 16 januari 2017, ook voor de raden van Leek, Marum en Grootegast. De raad van Winsum zal in diezelfde week het herindelingsontwerp vaststellen. De reden daarvan is dat de raden van Winsum en Zuidhorn op basis van een volksraadpleging onder de inwoners van het Middag-Humsterland hebben besloten, dat het gehele Middag-Humsterland (dat nu deels in beide gemeenten ligt) toegevoegd zal worden aan het Westerkwartier.

Verder heeft de raad unaniem:

  • Het Regionaal Integraal Huisvesting Plan onderwijs (RIHP) 2017-2020 vastgesteld. Het RIHP vormt het strategisch (onderwijs) huisvestingplan voor Leek,
  • Marum, Grootegast en Zuidhorn. In het plan wordt aandacht besteed aan de kwaliteit en spreiding van alle onderwijsvoorzieningen, de visie hierop en mogelijke
  • scenario’s om zoveel mogelijk scholen op een verantwoorde wijze in stand te kunnen houden.
  • De afvalstoffenverordening 2016 en de belastingverordeningen en bijbehorende tarieven m.b.t. reclame, liggelden, afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden,
  • begraafplaatsrechten, leges en OZB vastgesteld.
  • De aangepaste financiële verordening 2017 op grond van artikel 212 vastgesteld.
  • Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 vastgesteld.
  • Besloten toestemming te geven aan het college van B&W voor de wijziging Gemeenschappelijke regeling Novatec 2006.
  • Begrotingswijziging nr. 6 van de Algemene Dienst 2016 vastgesteld.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met
de griffie via (0594) 50 87 81 / griffie@zuidhorn.nl.