Positieve financiële situatie gemeente Zuidhorn biedt structurele ruimte (14-06-2016)

Het structurele beeld van de begroting van de gemeente Zuidhorn is positief. Door voordelen bij de algemene uitkering en door kritisch te kijken naar de eigen organisatie ontstaat een structurele ruimte van € 3 ton. Hiermee kan de gemeente een aantal gewenste investeringen en projecten bekostigen.

Inzet structurele ruimte
De ontstane financiële ruimte zet het college in voor een renovatie bij VV Aduard, een fietspad Zuidhorn-Spanjaardsdijk en een reconstructie van De Gast in Zuidhorn. Daarnaast wil het college afspraakbanen (voor mensen met een arbeidsbeperking) in het gemeentehuis realiseren en een bijdrage leveren aan het behoud van verzorgingstehuis De Wierde in Grijpskerk. Door de structurele ruimte kan het college de kostenstijgingen bij de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst Groningen betalen.

De middelen voor het sociaal domein lijken ongeveer gelijk te blijven. Het uitgangspunt van het college is, dat deze kosten niet hoger mogen zijn dan de inkomsten (budgettair neutraal). Komende maanden wordt duidelijk of het college dit uitgangspunt kan handhaven.

Voorjaarsnota 2016
In de Voorjaarsnota 2016 kijkt het college vooruit naar de financiële situatie van 2017 en verder.
Het meerjarenbeleid van de gemeente is sluitend.

Vervangingsinvesteringen
Voor vervangingsinvesteringen is in 2017 een bedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar. Het college stelt voor dit te besteden aan onder meer de vervanging van de vaste brug Hoofdstraat  Niezijl (€ 450.000), renovatie van de sporthal de Kooi (€ 421.000) en renovatie van diverse speelterreinen (€ 80.000).

Incidenteel voordeel
De gemeente Zuidhorn heeft over 2015 de jaarrekening met een positief resultaat van € 2 miljoen afgesloten. Een deel hiervan zet het college in 2016 in en een deel wordt gereserveerd voor het sociaal domein. Het college stelt daarnaast voor een aantal projecten te realiseren die in de lijn liggen van het Bestuursakkoord. Hierbij kiest het college vooral voor projecten op het terrein van innovatie en kenniseconomie.

Verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen: “Door het investeren op deze terreinen kunnen we maximaal inzetten op de twee pijlers van ons Bestuursakkoord: duurzaam en mensgericht. Hier kan onze gemeente nog lang van profiteren.”

Eerste rapportage 2016
De eerste rapportage van 2016 over de periode januari tot en met april laat een nadeel zien van € 116.700. Vanaf 2017 verwacht het college een positief resultaat van jaarlijks € 144.100.

Behandeling
Maandag 4 juli aanstaande komt de Voorjaarsnota 2016 samen met de jaarrekening 2015 en de Eerste Rapportage 2016 aan de orde in de raadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis te Zuidhorn. De Voorjaarsnota en andere financiële stukken zijn te vinden op deze website.