Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’ (04-09-2018)

Herhaalde kennisgeving.

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’ met bijbehorende stukken met ingang van 15 augustus 2018 zes weken ter inzage liggen. Op grond van artikel 3.8 Wro kan tijdens deze termijn een ieder een zienswijze over het ontwerpplan indienen.

Achtergrond

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet onder meer in een aantal (reeds vergunde) locatiegeboden ontwikkelingen. Enkele nieuwe ontwikkelingen zijn de vergroting van de agrarische bouwpercelen Medenerweg 13 te Den Ham en Pieterzijlsterweg 5 te Pieterzijl. Verder worden in het plan objecten aangewezen als karakteristiek of beeldbepalend en vindt er een juridische verankering plaats van het onderwerp duurzame energie binnen het gebied Middag-Humsterland. Verdere onderwerpen zijn archeologie, plattelandswoningen en de ruimte-voor-ruimte regeling.

Bestemmingsplan inzien

U kunt het bestemmingsplan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op www.zuidhorn.nl/bestemmingsplannen kunt u meer informatie vinden over het ontwerpbestemmingsplan en kunt u de bronbestanden downloaden. Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0056.BPBG17cor1-OW01

Indienen zienswijzen

Tot en met 26 september 2018 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’ kenbaar maken aan de gemeenteraad van Zuidhorn. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeenteraad van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA, Zuidhorn. Of stuur uw zienswijze naar: reacties-wro@zuidhorn.nl, o.v.v. zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Ruimte & Welzijn (0594) 50 88 84. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte & Welzijn (0594) 50 88 40.