Ontwerp bestemmingsplan ‘Grijpskerk’ ter inzage (24-01-2017)

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb Wro bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Grijpskerk’ met bijbehorende stukken met ingang van 25 januari 2017 zes weken ter inzage ligt.

Op grond van artikel 3.8 Wro kan tijdens deze termijn een ieder een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen.

Achtergrond
Het ontwerp bestemmingsplan actualiseert de situatie in de kern van Grijpskerk. Daarnaast is de functionele verbreding van De Wierde opgenomen in het bestemmingsplan, evenals een woningbouwmogelijkheid aan de Besheerspolder en een wijzigingsbevoegdheid voor Kerkplein 6.

Bestemmingsplan inzien
U kunt het plan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op deze pagina van de gemeentelijke website kunt u meer informatie vinden over het ontwerp bestemmingsplan en de bronbestanden van het plan downloaden. Daarnaast kunt u het ontwerp-bestemmingsplan digitaal raadplegen op de website van ruimtelijke plannen.

Indienen zienswijzen
Tot en met 7 maart 2017 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan ‘Grijpskerk’ kenbaar maken aan de gemeenteraad van Zuidhorn. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeenteraad van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA, Zuidhorn. Of stuur uw zienswijze naar: reacties-wro@zuidhorn.nl, o.v.v.: zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Grijpskerk’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn, (0594) 50 87 94.