Besluit milieueffectrapportage (03-07-2018)

Dit item is verlopen op 01-09-2018.

Besluit milieueffectrapportage 1994.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maakt
bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-
beoordeling voor het veranderen van een agrarisch bedrijf aan de Englumerweg 11-12,
9883 TC te Oldehove.

De gewenste situatie is de wijziging van het huisvestingssysteem in de pluimveeschuur
en de uitbreiding van het aantal melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee.
De beoogde activiteit (de gewenste uitbreiding met 17 stuks melk- en kalfkoeien en 20
stuks vrouwelijk jongvee is een uitbreiding van het aantal dieren) staat vermeld in bijlage
D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de
drempelwaarde van bijlage D, categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije
m.e.r.-beoordelingsplicht.

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling, die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd,
blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van
een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan
worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na publicatie tijdens
kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Zuidhorn, Hooiweg 9,
9801 AJ Zuidhorn.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel
6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig
vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor
te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren
tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten
behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, zoals de procedure
voor een bestemmingsplan of omgevingsvergunning, activiteit milieu.

Informatie
Nadere informatie bij de gemeente Zuidhorn, Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn,
(0594) 50 88 88.