Collegeleden

G. (Greetje) De Vries-Leggedoor

G. De Vries-Leggedoor
contactgegevens en taken G. (Greetje) De Vries-Leggedoor
FunctieBurgemeester
AdresZuiderdiep 549
9521 AR  Nieuw Buinen
Telefoonnummer(0594) 50 88 00 (kantoor)
E-mailadresburgemeester@zuidhorn.nl
Taken

Taken en portefeuilles
Algemene zaken en beleidscoördinatie
Organisatie en informatievoorziening
Intergemeentelijke samenwerking en herindeling
Voorlichting en interactief bestuur
Openbare orde en veiligheid
Bedrijvencontacten
Bovengemeentelijke infrastructuur
Centrumontwikkeling Zuidhorn
Bouw- en woningtoezicht
Uitvoering milieutaken
Coördinerend pfh. dienstverlening
Coördinerend pfh. handhaving
Coördinerend pfh. mensgericht werken
Coördinerend pfh. toekomstvisie
Brede maatschappelijke discussie: herindeling

Tel. privé

Telefoonnummer privé (0599) 62 02 00

Politieke partijCDA

H.A. (Henk) Bakker

H.A. Bakker
contactgegevens en taken H.A. (Henk) Bakker
FunctieWethouder
AdresNoordstar 55
9805 TL  Briltil
Telefoonnummer(0594) 50 88 00 (kantoor)
E-mailadreswethouderbakker@zuidhorn.nl
Taken

Taken en portefeuilles
Onderwijs
Milieu en duurzaamheidsbeleid
Mobiliteit
Openbare werken, infrastructuur, straten en pleinen
Sportbeleid
Bibliotheekwerk
Kunst en cultuur
Dierenwelzijn
Coördinerend pfh. duurzaamheid

Functie uit hoofde van wethouderschap
Lid Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)
Lid dagelijks bestuur Omgevingsdienst Groningen
Plaatsvervangend lid Werkvoorzieningschap Novatec
Lid dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

Twitter

Tel. privé

Telefoonnummer privé (0594) 50 38 79

Politieke partijGroenLinks

F.M. (Fred) Stol

F.M. Stol
contactgegevens en taken F.M. (Fred) Stol
FunctieWethouder
AdresDe Savornin Lohmanstraat 9
9801 KW  Zuidhorn
Telefoonnummer(0594) 50 88 00 (kantoor)
E-mailadreswethouderstol@zuidhorn.nl
Taken

Taken en portefeuilles
Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting en woningbouwontwikkeling
Grondexploitatie
Plattelandsbeleid
Maatschappelijk vastgoed
Economische zaken
Recreatie en toerisme
Monumentenzorg
Brede maatschappelijke discussie: lerende economie

Functies uit hoofde van wethouderschap
Lid Eems Dollard Regio
Plaatsvervangend lid Omgevingsdienst Groningen

Twitter

Tel. privé

Telefoonnummer privé: (0594) 52 96 04

Politieke partijCDA

H. (Bert) Nederveen

H. Nederveen
contactgegevens en taken H. (Bert) Nederveen
FunctieWethouder
AdresProf. Van Giffenweg 2
9804 RV  Noordhorn
Telefoonnummer(0594) 50 88 00 (kantoor)
E-mailadreswethoudernederveen@zuidhorn.nl
Taken

Taken en portefeuilles
Transformatie sociaal domein
Sociale zaken en maatschappelijk werk
Wmo
Gehandicaptenbeleid
Jeugd- en ouderenzorg
Gezondheidszorg
Financiën en belastingen
Brede maatschappelijke discussie: sociaal domein

Functies uit hoofde wethouderschap
Werkvoorzieningschap Novatec (voorzitter DB en AB)
Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (AB lid)
Convenant Alcohol&Jongeren Groningen (bestuurlijk trekker)
VNG commissie Werk en Inkomen (lid)
Landelijk armoedeoverleg (deelnemer namens VNG)
Veiligheidszorg Groningen (plaatsvervangend lid)
Eems Dollard Regio (plaatsvervangend lid)

Nevenfuncties
Trainer opleidingscentrum ChristenUnie

Twitter

Tel. privé

Telefoonnummer privé: (0594) 50 37 41

Politieke partijChristenUnie

H.J. (Harrie) Koning

H.J. Koning
contactgegevens en taken H.J. (Harrie) Koning
FunctieGemeentesecretaris
AdresHooiweg 9
9801 AJ  Zuidhorn
Telefoonnummer(0594) 50 88 00 (kantoor)
E-mailadreshjkoning@zuidhorn.nl
Taken

Taken
Gemeentesecretaris en algemeen directeur